Το υγρό με νικοτίνη, για ηλεκτρονικό τσιγάρο, εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 4419/2016 (εφαρμογή της Οδηγίας 40/2014/ΕΕ), της Υ.Α. #ΔΕΦΚΦ Β 1182030 ΕΞ14-12-2016 του ΥΦΥΠ Οικονομικών, των Κανονισμών (ΕΚ) 1907/2006, 1272/2008 και της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 586/2016.

Το υγρό χωρίς νικοτίνη, για ηλεκτρονικό τσιγάρο, εμπίπτει στις διατάξεις της ΚΥΑ #Ζ3/2810/14.10.2004 (Β’ 1885) «Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων- Εναρμόνιση με την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2001/95/ΕΚ της 3ης Δεκεμβρίου 2001» και των Κανονισμών (ΕΚ) 1907/2006 και 1272/2008.