Μοναδικός παγκόσμιος Αναγνωριστικός Κωδικός του Προϊόντος, με τον οποίο αυτό έχει καταχωρηθεί, μέσω της διαδικασίας εγγραφής δια της κοινής Ευρωπαϊκής Πύλης, στο εθνικό σύστημα παρακολούθησης του Υπ. Υγείας, με δήλωση της πλήρους συστάσεως του προϊόντος και των διαθέσιμων τοξικολογικών δεδομένων, σύμφωνα με την Οδηγία 40/2014 της Ε.Ε., τον εθνικό Ν. 4419/2016 και τη λοιπή σχετική νομοθεσία».

Για το νομικό πλαίσιο που διέπει την κατασκευή υγρών επαναπλήρωσης για τα Ηλεκτρονικά τσιγάρα, κάντε κλικ έδω

Για έναν άτομο το οποίο καταναλώνει 1 πακέτο την ημέρα, αυτό το μπουκαλάκι θα τον καλύψει για περίπου 7 μέρες.